Algemene voorwaarden

Beste gast, we zullen er alles aan doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Dit houdt ook in dat u precies weet welke diensten wij verlenen, waar wij verantwoordelijk voor zijn en welke aansprakelijkheden u tegenover ons heeft. Daarom verzoeken wij u kennis te nemen van de volgende algemene voorwaarden, die de contractuele relatie tussen u en ons regelen en die u bij uw reservering aanvaardt.

1. Sluiting van het contract

Het contract komt tot stand zodra de kamer(s) is/zijn besteld en bevestigd of, indien een bevestiging wegens tijdsgebrek niet meer mogelijk is, ter beschikking is/zijn gesteld. De klant is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk als opdrachtgever voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Groeps- en touroperators moeten de exacte lijst van deelnemers uiterlijk drie weken voor aankomst doorgeven. Toevoegingen, wijzigingen en nevenafspraken van welke aard dan ook hebben onze schriftelijke bevestiging nodig om van kracht te worden. Een wijziging in het aantal kamers plus/minus 10 % is kosteloos mogelijk tot drie weken voor aankomst.

2. Aankomst en vertrek

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan de kamer niet voor 15.00 uur op de dag van aankomst worden betrokken en moet de kamer voor 11.00 uur op de dag van vertrek worden opgeleverd. De gast wordt verzocht de receptie uiterlijk om 22.00 uur op de dag voor vertrek te informeren indien hij/zij na 11.00 uur wenst te vertrekken; bij vertrek voor 18.00 uur dient de helft van de kamerprijs te worden betaald. Gereserveerde kamers moeten uiterlijk om 18.00 uur bezet zijn. Indien dit niet is gebeurd, kan het hotel over de kamer beschikken, tenzij uitdrukkelijk een latere aankomsttijd is overeengekomen.

3. Diensten en prijzen

De contractuele diensten vloeien voort uit de informatie in de reserveringsbevestiging. De overeengekomen prijzen zijn inclusief prijzen. Elke verhoging van de BTW na de sluiting van het contract is ten laste van de klant. Indien er meer dan vier maanden liggen tussen het sluiten van het contract en de aankomst, behoudt het hotel zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle prijzen zijn vermeld in euro.

4. Betalingen

Het hotel kan een voorschot vragen van 50% van de overeengekomen prijs voor de reservatie. Indien dit voorschot niet binnen twee weken na het verzoek op de rekening van het hotel is bijgeschreven, heeft het hotel het recht zich uit het contract terug te trekken. De intrekking moet onmiddellijk worden meegedeeld.

Tenzij tussen de partners schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de betaling in contanten uiterlijk bij vertrek. Indien een overeenkomst is gesloten inzake betaling tegen factuur, dient de klant de factuur uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te voldoen.

5. Terugtrekking

Alle annuleringen moeten schriftelijk worden gedaan.

1. Annuleringen tot 2 dagen voor vertrek zijn gratis. Indien de contractuele diensten niet binnen de 2 dagen voor aankomst worden gebruikt, is de individuele gast verplicht 80% van de overeengekomen prijs te betalen voor de duur van de reservering in het geval van de verblijfsovereenkomst. Een dag voor aankomst en op de dag van aankomst dient 100% van de overeengekomen prijs voor de duur van de reservering te worden voldaan. Het hotel is te goeder trouw verplicht ongebruikte kamers aan andere gasten te verhuren om annuleringen te voorkomen.

2. Voor arrangementen geldt een annuleringstermijn van 14 dagen zonder kosten.

3. Voor groepsreserveringen door touroperators en reisbureaus gelden de volgende annulerings- en omboekingstermijnen:
tot 42 dagen voor aankomst = kosteloze annulering
tot 28 dagen voor aankomst = betaling van 50% van de overeengekomen prijs.

Indien een annulering later dan vier weken voor aankomst plaatsvindt of indien het aantal deelnemers met meer dan 10 % afneemt zoals overeengekomen, dient de klant 80 % van de overeengekomen prijs voor het ontbrekende aantal deelnemers te betalen, voor zover de betreffende kamers niet aan andere gasten kunnen worden verhuurd. Voor zover het Hotel door de bestelling extra kosten heeft gemaakt, zullen deze volledig door de Klant worden vergoed.

6. Aansprakelijkheid

De contractuele partner van het hotel of de gast als dusdanig of als gastheer is ten volle aansprakelijk ten aanzien van de hotelhouder voor alle schade veroorzaakt door hemzelf of zijn gasten. Elk gebruik van de ter beschikking gestelde kamers dat afwijkt van het contract geeft het hotel het recht om het contract zonder opzegtermijn te beëindigen. Dit vermindert de vordering niet tot de overeengekomen vergoeding. Het hotel behoudt zich het recht voor zich uit het contract terug te trekken indien de uitvoering van de dienst onmogelijk is geworden door overmacht of arbeidsconflicten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadeclaims. Het hotel is aansprakelijk voor voorwerpen die in de kamer zijn gebracht overeenkomstig de bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Aansprakelijkheid is uitgesloten indien de kamer of de containers waaruit voorwerpen werden gestolen, niet op slot waren. Aansprakelijkheid voor kostbaarheden wordt alleen aanvaard indien deze tegen ontvangstbewijs bij de receptie in bewaring worden gegeven. Geld moet ook tegen ontvangstbewijs bij de receptie worden afgegeven. Het hotel is aansprakelijk voor de juistheid van de beschrijving van de dienst in de brochures, alsmede voor de goede uitvoering van de contractueel overeengekomen dienst. Het hotel is niet aansprakelijk voor de prestaties van de hotels die het heeft geregeld.

7. Slotbepaling

Bij handelstransacties is de plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank de maatschappelijke zetel van het hotel. Mondelinge afspraken worden pas van kracht nadat het Hotel deze schriftelijk heeft bevestigd. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1
Hallo. Schön, dass Sie uns auf unserer Webseite besuchen! Sie haben Fragen zu uns oder unseren Leistungen? Dann klicken Sie einfach auf das Icon unten links und schreiben Sie uns! Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.